خلاصه مقاله های حسابداری تدوین استاندارد

تدوین استاندارد حسابداری

خلاصه مقاله های حسابداری تدوین استاندارد

به نام خدا گزارش خلاصه مقالات تدوین استاندارد

جهت سفارش انجام خلاصه مقالات یا تحقیق های حسابداری برای ما پیام بگذارید
درگزارش پیش رو به بررسی شش مقاله با عنوان های ذیل خواهیم پرداخت:

  1. خلاصه مقاله مسئولیت تدوین استانداردهای حسابداری دولت یا بخش خصوصی؟ دکتر موسی بزرگ اصل
  2. خلاصه مقاله همسان سازی جهان و استقرار استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ؛ حمیدرضا علمشاهی
  3. خلاصه مقاله یک نواختی استاندارد های حسابداری در سطح جهان ، دکتر رضا شباهنگ‌
  4. خلاصه مقاله بررسی مزایا و معایب پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به عنوان استانداردهای حسابداری ایران کیهان مهام فرزانه حیدرپور علیرضا آقایی قهی
  5. خلاصه مقاله رویکرد مبتنی بر اصول و رویکرد مبتنی بر قواعد در تدوین استانداردهای حسابداری امین ناظمی
  6. خلاصه مقاله رابطه تدوين استانداردهاي حسابداري با كيفيت اطلاعات حسابداري ، علی ثقفی ، ابراهیم ابراهیمی

مقاله اول: دکتر بزرگ اصل در این مقاله در مبحث مسئولیت تدوین استاندارد حسابداری ، دولت یا بخش خصوصی، عنوان می نماید،این موضوع را بلکویی (Belkaoui) در فصل چهارم کتاب تئوری حسابداری مطرح کرده است و مزایا و معایب تدوین استاندارد توسط دولت و بخش خصوصی در محیط امریکا را تشریح کرده است. براساس مندرجات این کتاب گروهی عقیده دارند اگر بخش خصوصی مسئولیت تدوین استانداردها را به عهده گیرد، منافع عمومی به‌نحو بهتری تامین می‌شود.
سپس برای تامل بیشتر، به تجربه سایر کشورهای دنیا نگاه می‌کند، و به بررسی تجربه‌های کشورهای مختلف در حوزه تدوین استاندارد می‌پردازد و نقش بخش دولتی و بخش خصوصی را مطالعه می‌کند.
وی در بخش پیشنهادات تحقیق خود عنوان می نماید، در سطح تئوری برای تدوین استاندارد توسط بخش دولتی یا بخش خصوصی، مزایا و معایبی شمرده می‌شود. اما تجربه کشورهای دنیا نشان می‌دهد که اساساً مسئولیت تدوین استانداردهای حسابداری به عهده بخش دولتی است. بخش دولتی باید استانداردهای حسابداری را با مشارکت موثر گروههای مختلف ذینفع تدوین کند و در کمیته‌های تدوین استاندارد باید نمایندگان گروههای ذینفع حضور داشته باشند. در ایران این وظیفه هم اکنون به عهده سازمان حسابرسی است و این همان حالتی است که هم‌اکنون در بسیاری از کشورها نیز تجربه می‌شود. اما آنچه لازم به‌نظر می‌رسد این است که باید سازوکارهای لازم برای مشارکت موثر دیگر گروههای ذینفع در فرایند تدوین استانداردهای حسابداری ایجاد شود. این‌کار از طریق تقویت فرایند نظرخواهی و مشارکت موثر گروههای ذینفع در کمیته تدوین استانداردهای حسابداری می‌تواند جامه عمل به‌خود بپوشد.
مقاله دوم: عنوان مقاله دوم همسان سازی جهان و استقرار استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی می باشد ؛ حمیدرضا علمشاهی در مقاله دوم عنوان می کند ؛ دسترسی به اطلاعات کافی و مطمئن در زمینه گزارشگری مالی برای تامین سلامت و رشد اقتصاد ضروری است و همه ما از آنچه برای داشتن اطلاعات مناسب و مطمئن ضروری است، آگاهیم.
علمشاهی معتقد است، در مرحله نخست، ما نیازمند استانداردهایی در حسابداری هستیم که پایدار، جامع و مبتنی بر اصولی روشن در ارتباط با واقعیات اقتصادی و به اندازه کافی همسان باشند تا در جهان یکپارچه ای که ما امروز در آن زندگی می کنیم امکان استفاده از آنها و مفهوم بودنشان برای همگان فراهم باشد.
در مرحله دوم، وجود روشهای مناسب راهبری بنگاه در کنار سایر موارد ضروری است تا از اعمال کنترلهای داخلی مناسب و استقرار موثر استانداردهای حسابداری مطمئن شویم.
در مرحله سوم، حضور حسابرسان کارامد و اثر بخش که به عنوان مرجعی مستقل، اتکاپذیری اطلاعات فراهم شده توسط شرکتها براساس این استانداردها را تایید کنند، ضرورت دارد.
در مرحله چهارم، وجود سازو کار نظارتی یا کنترل کیفی همراه با یک سیستم انضباطی مقررات ضروری است تا از رعایت جدی سه شرط پیشگفته اطمینان یابیم.
سرانجام در مرحله آخر و مهمتر از همه، ضروری است که همه افراد درگیر در زنجیره گزارشگری مالی، یعنی کسانی که اطلاعات را فراهم می کنند، مشاوران، مدیران، هیئت مدیره و کمیته حسابرسی، حسابرسان مستقل، مراجع تنظیم مقررات، تحلیلگران و رسانه های گروهی، درستکارانه و مطابق موازین اخلاقی عمل کنند.پ
مقاله سوم: عنوان مقاله سوم یک نواختی استاندارد های حسابداری در سطح جهان ، دکتر رضا شباهنگ‌
می باشد . بر اساس محتویات و مفاد این مقاله در دنیای تجارت و تولید نیز برخی از وضعیتهای خاص موجب ایجاد تمایل به یکنواخت‌سازی استانداردهای حسابداری میان ملل مختلف شده است. منظور از یکنواخت‌سازی نیز میزان هم‌آهنگی و شباهت میان مجموعه استانداردهای ملی حسابداری، روشها و شکل گزارشگری مالی است. یکنواخت‌سازی را می‌توان به دو جنبه زیر طبقه‌بندی کرد:
یکنواخت‌سازی با اهمیت1 که به یکنواختی روشهای حسابداری شرکتهای مختلف در یک جامعه اقتصادی اشاره دارد،و
یکنواخت‌سازی رسمی2 که به فرایند یا میزان یکنواختی موجود میان قواعد حسابداری کشورها یا گروههای مختلف کشورها اشاره دارد.
بر اساس محتویات این تحقیق ، می‌توان انتظار داشت که یکنواختی استانداردهای حسابداری کشورهای پیشرفته صنعتی با استانداردهای بین‌المللی حسابداری، موجب تقویت استانداردهای اخیر و توسعه بکارگیری روزافزون آن در سایر کشورهای جهان بشود. موفقیت در این کار موجب ارتقای ویژگی قابلیت مقایسه صورتها و اطلا‌عات مالی، تسهیل تهیه صورتهای مالی تلفیقی و آسانتر شدن حسابرسی در سطح بین‌المللی خواهد شد.
مقاله چهارم: عنوان مقاله چهارم بررسی مزایا و معایب پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به عنوان استانداردهای حسابداری ایران نوشته کیهان مهام فرزانه حیدرپور علیرضا آقایی قهی می باشد. نویسندگان هدف نگارش این مقاله،را بررسی مزایا و معایب پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به عنوان استانداردهای حسابداری ایران می دانند. جامعه آماری تحقیق، حسابداران رسمی شاغل در موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و اعضای هیئت علمی دانشگاه های شهر تهران با درجه دکترای حسابداری می باشد. نتایج آزمون خی دو نشان می دهد مزایای به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به عنوان استانداردهای حسابداری ایران بیشتر از معایب این استانداردها ارزیابی شده است. افزون بر این، طبق نتایج آزمون کروسکال والیس مشخص شد که بین دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها با درجه دکترای حسابداری و حسابداران رسمی شاغل در موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران درارتباط با هشت فرضیه تفاوت معنی داروجودنداردوصرفا در رابطه بادوفرضیه رابطه معنی داردیده شده است
مقاله پنجم: عنوان مقاله پنجم رویکرد مبتنی بر اصول و رویکرد مبتنی بر قواعد در تدوین استانداردهای حسابداری نوشته امین ناظمی می باشد. در اوایل دهة اخیر این انتقاد بر مرجع تدوین استانداردهای حسابداری وارد شد که استانداردهای حسابداری تدوین شده با رویکرد مبتنی بر قواعد، موجب افزایش پیچیدگی و از دست رفتن شفافیت و اهداف سیستم گزارشگری مالی شده است.
در واکنش به انتقادهاي مطرح شده، در قانون ساربنز-آکسلی و به تبع آن در مطالعات و بررسی های کميسیون بورس اوراق بهادار امريكا، توجه به رويكرد تدوين استانداردهای حسابداری مبتنی بر اصول در سيستم حسابداري و گزارشگري مالي، قوت بخشیده شد. در نتیجة مطالعات كميسيون، پیشنهادهايي به هیئت استانداردهای حسابداري مالی (FASB ) داده شد. هیئت پس از انجام بررسیها و مطالعات لازم، راهکارهای عملیاتی نمودن و پیاده سازی این رویکرد را اعلام داشت.
پس از وقوع رسوايي هاي حسابداری و حسابرسي از جمله آنچه در اوایل دهة حاضر در شركت انرون روي داد، حرفه حسابداري و حسابرسي به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. اين انتقاد بر حرفه وارد شد كه تدوين استانداردهاي حسابداري با رويكرد مبتني بر قواعد كه شامل جزئيات و موارد استثناي بسيار است، موجب افزایش پیچیدگی سیستم گزارشگری مالی شده است و اين پيچيدگي توأم با تعدد رهنمودهاي حسابداري موجب از دست رفتن اهداف استانداردهاي حسابداري شده است و به جاي توجه به هدف و روح استاندارد، در بيشتر موارد به منظور تأمين منافع شخصي فقط به رعايت ظاهر استاندارد اكتفا شده است.
با بروز این عوامل رویکرد مبتنی بر اصول در سیستم حسابداری و گزارشگری مالی قوت بخشیده شد.
قانون ساربنز اکسلی در سال 2002 در امریکا تدوین شد که در این قانون کمیسیون بورس اوراق بهادار امریکا ملزم به انجام مطالعه ای درباره اتخاذ سیستم حسابداری مبتنی بر اصول شد.
قبل از این، رویکرد مبتنی بر قواعد ، رویکرد غالب تدوین استانداردهای حسابداری امریکا بوده است.این هیئت کوشیده بودند تا رویکرد مبتنی بر اصول را اجرا کنند ولی سرانجام با مشکل مواجه شدند
مقاله ششم: عنوان ششمین مقاله ، رابطه تدوين استانداردهاي حسابداري با كيفيت اطلاعات حسابداري می باشد ،که توسط علی ثقفی ، ابراهیم ابراهیمی نگارش گردیده است.
در این مقاله ابتدائا باوری عمومی شرح داده می شود که بر اساس آن، هر قدر كيفيت گزارش هاي مالي افزايش يافته و از استانداردها و ضوابط معتبرتري در تهيه و ارايه گزارش ها استفاده شود، ريسك اطلاعات كاهش خواهد يافت. استانداردهاي حسابداري در راستاي هدف بالا بردن كيفيت اطلاعات حسابداري و ايفاي نقش اطلاع رساني حسابداري به گونه مطلوب، تدوين مي شوند.
ثقفی و ابراهیمی در این تحقيق اين موضوع مورد بررسي قرار می دهند كه تدوين و اجراي استانداردهاي حسابداري موجب افزايش كيفيت اطلاعات حسابداري شده است. و سپس متغيرهاي كيفيت اطلاعات حسابداري پايداري سود، ضريب واكنش سود، كيفيت اقلام تعهدي، و توان تبيين روش هاي ارزشيابي درنظر گرفته شده و در قالب مدل هاي كيفيت اطلاعات حسابداري، قبل و بعد از اجراي استانداردهاي حسابداري مورد آزمون قرار گرفته است. هم چنين براي آزمون فرضيه از روش رگرسيون چندمتغيره استفاده شده است. نتيجه آزمون مدل ها در مجموع نشان داد كه اجراي استانداردها تنها در مدل پايداري، با بهبود نسبي پايداري اضافي، همراه بوده است در حالي كه در ساير مدل ها استانداردها نتوانسته اند اثر قابل ملاحظه اي داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.