خلاصه کتاب جامعه شناسی سیاسی دکتر حسین بشیریه

معرفی و خلاصه کتاب «جامعه‌شناسی سیاسی» دکتر بشیریه فصل اول پیشینه، سرشت و خاستگاه جامعه‌شناسی سیاسی: فصل دوم الگوی اولیه جامعه‌شناسی در اندیشه مارکس: (زیربنا و روبنا) فصل سوم شکاف اجتماعی، نیروهای اجتماعی و زندگی سیاسی شکاف اجتماعی: نیروهای اجتماعی: فصل اول پیشینه، سرشت و خاستگاه جامعه‌شناسی سیاسی: ریشه جامعه‌شناسی سیاسی به‌عنوان شاخه‌ای از دانش […]