بررسي مقايسه ای نظام آموزشي دوكشور چين و سوريه

10,000تومان

تحقیق پیش رو در زمینه بررسي مقايسه ای نظام آموزشي دوكشور چين و سوريه، از آموزش پيش دبستاني تا آموزش عالی می باشد. شما مطالعه و تغییر برخی مولفه ها مانند تغییر کشور ها و … می توانید تحقیق را برای خود کامل کنید.
لازم به ذکر است این تحقیق در 14 صفحه و به صورت پروژه تحقیقی ساده می باشد و مولفه های آن فهرست، متن اصلی و صفحه ابتدایی مشخصات می باشد که عکس های آن را و بخشی از متن را در پایین می بینید.

توضیحات

تحقیق پیش رو در زمینه بررسي مقايسه ای نظام آموزشي دوكشور چين و سوريه، از آموزش پيش دبستاني تا آموزش عالی می باشد. شما مطالعه و تغییر برخی مولفه ها مانند تغییر کشور ها و … می توانید تحقیق را برای خود کامل کنید.

بخشی از متن مقاله در ادامه می آید:

فهرست عناوین

نظام آموزش پیش دبستانی چين.. 2

اجباري سازي درس انگليسي در دوره هاي آموزش پيش دبستاني.. 4

نظام آموزشی پیش دبستانی سوريه. 5

اهداف آموزشي.. 6

آموزش ابتدايي چين.. 7

دوره آموزشی سوريه. 7

اهداف آموزشي.. 8

اهداف آموزشي مراکز آموزش ابتدايي.. 8

آموزش متوسطه چين.. 9

آموزش كامپيوتر درمدارس ابتدايي و متوسطه. 10

آموزش عالي چين.. 12

سال تحصيلي دانشگاهي.. 12

آموزش عالی سوريه. 13

 

نظام آموزش پیش دبستانی چين

بخش آموزش پيش دبستاني(ويژه كودكان رده هاي سني 6-1 سال )با آينده درخشاني روبرو است. طبق آمار بدست آمده تاكنون بيش از 20 مؤسسه زنجيره اي پيش دبستاني در پكن تأسيس گرديده كه هر يك از مراكز متعددي در سطح شهر برخوردارمي باشند . مراكزي از قبيل مركز مراقبتي كودكان شرق، مركز مراقبتي كودكان Body Care وابسته به آمريكا و مركز مراقبتي Fun Dazzle هر يك از روش مديريتي آموزشي خاص خود استفاده مي نمايند .مركز مراقبتي كودكان شرق كه در سال 1998 به عنوان تنها مركز تخصصي خصوصي در زمينه آموزش كودكان در پكن داير گرديد هم اكنون از 5 شعبه در سطح شهر پكن برخوردار مي باشد كه 4مركز به نگهداري و آموزش كودكان رده هاي سني 6-1 سال و 1 مركز به آموزش زنان باردار اختصاص دارد.لازم به ذكر است كه تاكنون مبلغي بالغ بر10 ميليون يوان (معادل 2/1 ميليون دلار ) جهت راه اندازي و فعاليت اين مراكز سرمايه گذاري گرديده است. در اين مركز سيستم بهره گيري از والدين جهت ارائه برنامه هاي آموزشي ( Teacher as Parents ) كه در كشورهاي غربي مورد استفاده بوده به كار گرفته شده و به تدريج به روش چيني تغيير وضعيت داده است.

طبق آمار بدست آمده طي سال 1999 ، تعداد30 مركز مراقبتي كودكان در26 شهر مختلف چين داير گرديده است.مؤسسه چند مليتي Body Care كه مركزيت آن در كشور آمريكا قرار دارد، از سال 1998 به فعاليت خود به صورت رايگان جهت برگزاري دوره هاي آموزش تغذيه و بهداشت كودك در پكن مبادرت نموده است. درسال 1999 موسسه فوق به منظورتوسعه فعاليتهاي مراقبتي كودكان به تاسيس نخستين مركزمشاوره درخصوص تغذيه و بهداشت كودكان مبادرت نمود .مؤسسه فوق همچنين به تاسيس دو مركز جهت آموزش والدين در زمينه تغذيه ، هوش و روانشناسي كودك در پكن مبادرت نموده است.گفتني است كه كليه معلمين اين مراكز از زنان برخوردار از مدارك تحصيلي بهداشت و آموزش كودكان متشكل مي گردد. مؤسسه فوق همچنين مركر ديگري در شهر داليان داير نموده است .طبق آمار بدست آمده ، از سال 1999 تاكنون مبلغي بالغ بر 13ميليون دلار با مشاركت با نك آمريكايي DDB و شركت Body Care در اين زمينه سرمايه گذاري شده است . درسال1994، مؤسسه آموزش كودكان Fun Dazzle با هدف آموزش كودكان ازطريق سرگرمي و تفريح درچين آغاز به فعاليت نمود. اين مؤسسه به ارائه خدمات مختلفي ازقبيل سرگرمي ،آموزش وتغذيه به كودكان مبادرت مي نمايد.

استفاده از سرگرميها ي آموزنده براي كودكا ن به منظور تقويت نيروي آموزشي آنان بخش اعظمي از روش تدريس اين مؤسسه راتشكيل مي دهد .درمرحله نخست، اين مؤسسه 12 ميليون يوان (معادل45/1 ميليون دلار)جهت دايرنمودن 1مركز در شهرپكن و 1 مركز در شانگهاي سرمايه گذاري نموده است .

اين مؤسسه اميدوار است بتواند 80 مركز در شهرهاي مختلف چين داير نمايد. اين در حاليست كه در حال حاضر كليه اين مؤسسات به دليل بالا بودن هزينه هاي مختلف و پايين بودن درآمد والدين از درآمد ناچيزي برخوردار بوده و اميدوارند با افزايش نرخ در آمد مردم و افزايش آگاهي آنان نسبت به اهميت آموزش پيش دبستاني در آينده از بازار كار خوبي برخوردار گردند. درحال حاضر در كشورچين 20 ميليون خانواده برخوردار از كودكان رده هاي سني 3-1 سال وجود دارند كه تا سال 2005 هفت در صد به اين رقم افزوده خواهد شد.بنا به اعتقاد كارشناسان ، دركشوري كه هرخانواده ازحق برخورداري از 1 فرزند بهره مند مي باشد، 30 درصد هزينه هاي خانواده متعلق به كودك خا نواده مي باشد كه اين رقم خود به جذب سرمايه هاي فراواني در بخش آموزش پيش دبستاني منتهي مي گردد. به واسطه توسعه مراكز فوق طي سالهاي اخير دولت چين به اتخاذ تدابيري در جهت ساماندهي اين مراكز مبادرت نموده است.

علي رغم قوانين ومقررات تبيين شده توسط شهرداري پكن براي اين گونه ، مقررات سرمايه گذاري دراين خصوص همچنان با مشكلات زيادي مواجه مي باشد كه بايد مد نظر قرار گيرد.چراكه اغلب روشهاي آموزشي بكار گرفته شده دراين مراكز از كشورهاي غربي اتخاذ گرديده وتغيير آن بر اساس فرهنگ چيني چالش بزرگي براي اين مراكز فراهم آورده است.

اجباري سازي درس انگليسي در دوره هاي آموزش پيش دبستاني

باتوجه به روند رو به افزايش علاقه والدين به آماده سازي فرزندان خود براي آينده ، درس انگليسي در مهدهاي كودك شهرهاي بزرگ كشور چين به ويژه شهر پكن به صورت اجباري در آمده و در بسياري از مهدهاي كودك، از معلمين انگليسي و كانادايي جهت تدريس دروس انگليسي بهره برداري مي گردد. بنابر آمار منتشره، بيش از 3 هزارموسسه آموزش زبان خارجي، در كشور چين فعاليت دارند كه در آمد آنها بر10ميليارد يوان (معادل 2/1 ميليارد دلار آمريكا) بالغ مي گردد.

نظام آموزشی پیش دبستانی سوريه

مقطع آموزش پيش دبستاني در کشور سوريه خود از2مقطع دوره مراقبتي کودکان رده هاي سني 2 ماه تا3سال در مهدهاي كودك و دوره کودکستان ويزه کودکان رده هاي سني6-3 سال متشکل مي گردد.

مقطع آموزش پيش دبستاني از جايگاه مهمي در زندگي فرد برخوردار مي باشد چراکه تأثير بيشتري بر زندگي شخص داشته و بررشد شخصيتي وي تاثير به سزايي دارد.در اين دوره،شخص برخورد ها ،رفتارهاي اجتماعي وگرايشات وموضع ها را تجربه نموده و به سنجش جوانب زندگي شخصي خود با ديگررفتارهاي اجتماعي مي پردازد.مهدهاي كودك وكودكستانها در کشور سوريه تحت مالکيت بخش خصوصي وقوانين اجرايي منحصر به آن ،سازماندهي و نظارت مي گردد.طبق آمار بدست آمده طي سال1998، تعداد كل مهدهاي كودك کشور سوريه بر1170مهد كودك با تعداد 115613کودک بالغ مي گردد.اگر چه برنامه هاي آموزشي اين سطح آموزشي متمايز از برنامه هاي درسي ديگرسطوح آموزشي است ، وزارت آموزش و پرورش با همكاري سايرمقامات مربوطه ، به فراهم سازي کليه امكانات مورد نياز در احداث مهدهاي كودك مطابق با شرايط و قوانين خاص آموزشي مبادرت مينمايد.علاوه براين،از ظرفيتهاي نظام آموزش خصوصي در جهت گسترش برنامه هاي آموزش پيش دبستاني بهره برداري مي گردد.

اهداف آموزشي

از جمله مهمترين اهداف مراکز آموزش پيش دبستاني سوريه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود :

  • تضمين رشد شخصيتي كودكان
  • مساعدت به كودكان در تعامل با همسالان و توجه به ارزشهاي اجتماعي و اخلاقي
  • آماده سازي كودكان درجهت آشنايي آنان با زندگي اجتماعي و فعاليتهاي گروهي خلاق
  • آموزش كودكان درجهت پرورش عواطف آنان و هدايت آنان به ابراز بهينه عقايد و افکارات خود …

توضیحات تکمیلی

قابلیت دانلود

نوع فایل

تعداد صفحات

14 صفحه

تحقیق یا مقاله ؟

تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسي مقايسه ای نظام آموزشي دوكشور چين و سوريه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…